KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Amortyzacja darowanych środków trwałych po zmianie przepisów!
22 lipca 2018
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dnia 19 lipca 2018r.  zaczął obowiązywać nowododany ustęp 9 do art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który umożliwia przedsiębiorcom, we wskazanych ustawą przypadkach, dokonywać amortyzacji nabytych nieodpłatnie (darowanych) środków trwałych, których nabycie korzystało ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Nowy przepis zgodnie z zapowiedziami Sejmu zostaje wprowadzony z datą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018r. a co za tym idzie przedsiębiorcy mają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów swojej firmy odpisów amortyzacyjnych wstecznie.

Niestety wprowadzony przepis w swym krótkim zapisie wprowadza wiele zastrzeżeń, których w poprzednich stanach prawnych nie było.

Przypomnę, iż do końca 2017r. zgodnie z obowiązującym prawem, przedsiębiorca miał prawo amortyzować darowany środek trwały w swojej firmie po prostu, bez żadnych zastrzeżeń.

Od dnia 1 stycznia 2018r. został wprowadzony do art. 45a ustawy o PIT artykuł, który zabraniał dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych nieodpłatnie, z tytułu którego to nabycia podatnik nie był zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Nowy przepis obowiązujący od 19 lipca 2018r. brzmi:

w art. 23 ustawy o PIT:

  1. a) w ust. 1 w pkt 45a w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: “nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli:”,
  1. b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

“9. Przepisu ust. 1 pkt 45a lit. a nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3 i nie stosuje się przepisu art. 22g ust. 15.”;

Powyższy zapis oznacza iż ustawodawca dał możliwość podatnikowi amortyzować nabyty w drodze darowizny środek trwały lecz pod warunkiem, że:

  1. Darowany środek trwały został otrzymany od osoby z I grupy podatkowej, pod warunkiem iż osoba ta jest przedsiębiorcą i dokonywała odpisów amortyzacyjnych od danego środka trwałego,
  2. Darowany środek trwały nie został w całości zamortyzowany przez Darczyńcę.

W innym wypadku obdarowany w dalszym ciągu nie będzie miał możliwości zaliczyć do kosztów podatkowych swojej firmy odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od darowanych środków trwałych.

Autor: Aleksandra Sowizdrzał

Designed by Freepik