KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Jak rozliczać VAT po zmianach? Zmiany od 01 lipca 2021r.
11 lipca 2021
Inne

Sprawdź, jak rozliczyć VAT, jeśli sprzedajesz towary i usługi konsumentom z innych państw Unii Europejskiej. Przeczytaj, jakie zmiany zostały wprowadzone od 1 lipca 2021 roku w tak zwanym pakiecie e-commerce.

Co to jest wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

Towary wysyłane do konsumentów w państwach Unii Europejskiej w ramach transakcji B2C, czyli business to client, rozliczasz w inny sposób niż transakcje z przedsiębiorcami B2B, czyli business to business.

Od 1 lipca 2021 roku zmieniły się zasady rozliczenia VAT od takiej sprzedaży. Zamiast dotychczasowej „sprzedaży wysyłkowej” posługujemy się pojęciem „wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość” (WSTO).

WSTO to sprzedaż towarów przez polskiego przedsiębiorcę – podatnika VAT – gdy towary te są wysyłane lub transportowane z Polski do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do klienta prywatnego, czyli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

WSTO obejmuje także przypadki dostawy towarów, gdy dostawca pośrednio uczestniczy w ich wysyłce lub transporcie, na przykład zleca wysyłkę lub transport towarów osobie trzeciej, która dostarcza towary do nabywcy.

Jeśli dokonujesz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległoś, co do zasady VAT rozliczasz w państwie konsumenta.

Przykład

Pani Joanna jest czynnym podatnikiem VAT. Za pośrednictwem swojego sklepu internetowego sprzedaje ubrania konsumentom (osobom fizycznym) z Niemiec. Miejscem opodatkowania będą Niemcy.

W ramach WSTO można dokonywać dostaw wyrobów akcyzowych, na przykład alkoholu. WSTO nie stosuje się natomiast do nowych środków transportu, towarów montowanych, instalowanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i towarów używanych.

Uwaga! Nie należy mylić WSTO z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT), która dotyczy transakcji między przedsiebiorcami, typu business to business, czyli B2B.

Przeczytaj więcej o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT).

Limit sprzedaży – dlaczego jest ważny

Sposób rozliczenia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość zależy od tego, czy przekroczysz limit 10 tys. euro (42 tys. zł).

Ważne! Limit 10 tys. euro (42 tys. zł) dotyczy twojej łącznej sprzedaży do wszystkich państw UE. Nie możesz go przekroczyć ani w trakcie obecnego, ani poprzedniego roku podatkowego.

Do limitu wliczasz:

 • wartość dostaw towarów sprzedawanych konsumentom z innych państw UE
 • wartość usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (tak zwane usługi TBE) świadczonych na rzecz konsumentów z innych państw UE.

Jeśli wartość twojej sprzedaży dla konsumentów z UE przekroczy limit, masz dwie możliwości:

 • rejestrujesz się do VAT w każdym państwie Unii Europejskiej, w którym sprzedajesz swoje towary, albo
 • rejestrujesz się do systemu VAT OSS, w którym rozliczasz całą sprzedaż dla konsumentów z innych państw Unii Europejskiej.

Jeśli wartość twojej sprzedaży dla konsumentów z UE nie przekroczy limitu:

 • rozliczasz sprzedaż tak samo jak sprzedaż krajową, albo
 • dobrowolnie zarejestrujesz się do VAT w kraju konsumentów.

Pamiętaj! Jeśli nie przekroczyłeś limitu, nie masz obowiązku rejestracji do celów VAT w każdym kraju UE, w którym mieszkają twoi klienci. Masz jednak taką możliwość. Warunkiem jest zawiadomienie pisemne naczelnika urzędu skarbowego.

Jak rozliczyć sprzedaż w systemie VAT OSS

Od 1 lipca 2021 roku całą sprzedaż dla zagranicznych konsumentów możesz wykazać w tak zwanym jednym okienku. Służy do tego system VAT OSS (One Stop Shop), który zastąpił system MOSS (Mini One Stop Shop).

Dzięki OSS wykazujesz w jednej deklaracji całą sprzedaż z zagranicznym podatkiem VAT i odprowadzasz ten podatek w kraju swojej rejestracji, czyli w Polsce. Podatek płacisz w euro, według stawek obowiązujących w krajach konsumentów.

Pamiętaj! Udział w OSS jest dobrowolny. Jednak jeśli już przystąpisz do OSS, musisz w nim rozliczać wszystkie transakcje na rzecz konsumentów z państw Unii Europejskiej. Nie można stosować tej procedury wybiórczo.

Przykład

Pan Józef za pośrednictwem swojej strony internetowej (sklepu online) sprzedaje konsumentom we Francji i w Niemczech towary, które wysyła z magazynu w Polsce. Dotychczas był zarejestrowany do VAT we Francji i w Niemczech, gdzie rozliczał podatek VAT należny z tytułu tej sprzedaży. Jednak od 1 lipca 2021 roku deklaruje i zapłaci podatek VAT za pośrednictwem OSS. Musi stosować stawki obowiązujące w krajach konsumentów: 19% w Niemczech i 20% we Francji.

W OSS nie możesz deklarować:

 • sprzedaży krajowej na rzecz konsumentów z Polski
 • zagranicznej sprzedaży krajowej – jeśli wysyłasz towar z magazynu w innym państwie Unii Europejskiej do odbiorcy w tym kraju, na przykład z magazynu w Niemczech do odbiorcy w Niemczech
 • sprzedaży na rzecz przedsiębiorców, czyli wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Przeczytaj więcej o punkcie kompleksowej obsługi OSS.

Jeśli chcesz zarejestrować się do OSS, złóż zgłoszenie na formularzu VIU-R: „Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT” do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Jak VAT od sprzedaży wysyłkowej rozlicza podatnik zwolniony z VAT

Podatnik zwolniony z VAT podmiotowo, czyli ze względu na nieprzekroczenie limitu sprzedaży 200 tys. zł, powinien rozliczać zagraniczny podatek VAT, jeśli przekroczy limit sprzedaży dla konsumentów z krajów UE wynoszący 10 tys. euro.

W takiej sytuacji musi:

 • zarejestrować się do VAT w kraju konsumentów, albo
 • zarejestrować się do systemu VAT-OSS i za jego pośrednictwem rozliczać zagraniczny podatek.

Przekroczenie limitu 10 tys. euro nie wpływa jednak na status podatnika VAT w Polsce – może nadal być zwolniony podmiotowo z VAT dopóki nie przekroczy limitu sprzedaży krajowej 200 tys. zł – do limitu 200 tys. zł wlicza się tylko polską sprzedaż krajową. W praktyce to oznacza, że sprzedaż w Polsce będzie zwolniona z VAT, a sprzedaż WSTO, czyli do innych państw UE, będzie wykazywana w OSS lub lokalnych deklaracjach.

Przykład

Pani Izabela korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Sprzedaje towary konsumentom z Czech za pośrednictwem własnego sklepu internetowego o łącznej wartości ponad 10 tys. euro. Pani Izabela może zarejestrować się do VAT w Czechach albo w systemie OSS.

Jak rozliczyć VAT od sprzedaży usług świadczonych konsumentom z UE

Od 1 lipca 2021 roku w systemie OSS możesz rozliczać usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem opodatkowania jest inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

OSS obejmuje usługi:

 • zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji
 • w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobne usługi, takie jak targi i wystawy oraz usługi pomocnicze do tych usług
 • transportowe i pomocnicze do usług transportowych, takie jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub podobne czynności
 • wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym
 • związane z nieruchomościami
 • wynajmu środków transportu
 • restauracyjnych i cateringowych
 • telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne.

Uwaga! W przypadku usług innych niż TBE (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych), świadczonych na rzecz konsumentów z państw UE, nie stosuje się limitu 10 tys. euro (42 tys. zł). Oznacza to, że nawet jeśli wartość tych usług nie przekroczyła limitu, musisz zarejestrować się do VAT w kraju konsumentów lub skorzystać z OSS.

Przykład

Pan Antoni wykonuje remont budynku we Francji. Jest to usługa związana z nieruchomością, która podlega VAT we Francji. Od 1 lipca 2021 roku może skorzystać z OSS i rozliczyć VAT należny we Francji w specjalnej deklaracji składanej w Polsce. Może też, tak jak dotychczas, zarejestrować się do VAT we Francji i tam rozliczać podatek.

W OSS nie możesz rozliczać usług świadczonych na rzecz konsumentów z Polski.

Przykład

Pan Artur ma siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. Świadczy na rzecz konsumentów usługi związane z nieruchomościami położonymi w Polsce i Niemczech. Usługi takie są opodatkowane w kraju położenia nieruchomości, czyli w Polsce i w Niemczech. Od 1 lipca 2021 roku może rozliczyć podatek VAT za pośrednictwem OSS, ale tylko od usług związanych z nieruchomościami położonymi w Niemczech. Usługi związane z nieruchomościami położonymi w Polsce rozlicza na dotychczasowych zasadach.

Co to jest system VAT IOSS

Od 1 lipca 2021 roku import każdego towaru do UE, bez względu na jego wartość rzeczywistą, podlega co do zasady opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie od 1 lipca 2021 roku wprowadzono pojęcie sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI). Jest to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz z terytorium państwa trzeciego do konsumentów z Unii Europejskiej w formule B2C, czyli business to client. Dotyczy to także przypadków, gdy dostawca pośrednio uczestniczy w wysyłce lub transporcie tych towarów.

Jeśli sprowadzasz towary z państw trzecich na rzecz konsumentów z państw Unii Europejskiej, możesz rozliczyć VAT w jednym okienku. Służy do tego IOSS – importowy punkt kompleksowej obsługi (Import One Stop Shop).

Możesz zarejestrować się w systemie IOSS w Polsce, składać tu miesięczne deklaracje VAT i wpłacać podatek. Unikasz dzięki temu obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie dostawy towarów. Rejestracji do VAT IOSS należy dokonać na formularzu VII-R: „Zgłoszenie podatnika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT”.

VAT IOSS obejmuje sprzedaż na odległość towarów, które spełniają łącznie warunki:

 • są wysyłane lub transportowane spoza UE w momencie ich sprzedaży
 • są wysyłane lub transportowane w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro
 • nie podlegają podatkowi akcyzowemu (na przykład alkohol lub wyroby tytoniowe).

Pamiętaj! System VAT IOSS jest fakultatywny dla podatników. Jednak jeśli już przystąpisz do IOSS, musisz w nim rozliczać wszystkie transakcje na rzecz konsumentów w UE. Nie można stosować tej procedury wybiórczo.

Jeśli przedsiębiorca jest zarejestrowany w VAT IOSS, to może rozliczyć VAT w jednym kraju, na przykład w Polsce, niezależnie od tego, do ilu państw UE są kierowane dostawy importowanych przesyłek, pod warunkiem, że wartość rzeczywista przesyłki nie przekracza 150 euro.

Procedura IOSS

Zwolnienie to jest stosowane, jeśli w zgłoszeniu celnym zostanie podany ważny numer IOSS.

Przykład

Pani Julia prowadzi sklep internetowy i ma siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. Sprzedaje towary o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 euro konsumentom w Polsce i Słowacji. Towary są wysyłane z magazynu położonego w USA. Od 1 lipca 2021 roku rozlicza się za pośrednictwem IOSS, co oznacza, że VAT z tytułu sprzedaży w Polsce i na Słowacji deklaruje i płaci w Polsce. Import jest zwolniony z VAT, jeżeli w momencie odprawy celnej zostanie przedstawiony właściwym organom celnym w zgłoszeniu celnym ważny nr IOSS przedsiębiorcy.

Przeczytaj więcej o importowym punkcie kompleksowej obsługi IOSS.

VAT OSS – deklaracja i ewidencja

W procedurze VAT OSS składasz deklaracje kwartalne VIU-DO: „Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej”. Należy je składać do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale za pomocą systemu e-Deklaracje do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Nawet gdy w danym kwartale nie masz sprzedaży, należy też składać tak zwane deklaracje zerowe.

Podatek płacisz w euro według stawek obowiązujących w państwach konsumentów.

Termin złożenia deklaracji obowiązuje również w przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca wypada sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy – bramka OSS otwarta jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zasady dotyczące płatności pozostają niezmienione. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Przykład

Pani Jolanta sprzedaje towary osobom fizycznych z innych krajów UE. W czerwcu 2021 zarejestrowała się w systemie VAT OSS. Została zidentyfikowana do procedury unijnej od 1 lipca 2021 roku. Pierwszą deklarację kwartalną musi złożyć za pośrednictwem systemu e-Deklaracje najpóźniej 31 października 2021 roku. Nie ma znaczenia, że termin ten wypada w niedzielę. Natomiast podatek musi zapłacić najpóźniej we wtorek 2 listopada 2021 roku.

Korekty deklaracji dokonuje się na bieżąco, w kolejnej deklaracji. Czas na korektę wynosi 3 lata od dnia upływu terminu złożenia pierwotnej deklaracji.

Podatnik zarejestrowany w VAT OSS musi prowadzić ewidencję transakcji objętych tą procedurą.

Ewidencję należy przechowywać przez 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano transakcji. Ewidencja musi zawierać następujące informacje:

 • państwo członkowskie konsumpcji, w którym są dokonywane dostawy towarów lub świadczone są usługi
 • rodzaj świadczonych usług lub opis i ilość towarów będących przedmiotem dostawy
 • datę świadczenia usług lub dokonania dostawy towarów
 • podstawę opodatkowania ze wskazaniem zastosowanej waluty
 • wszelkie kolejne kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania
 • zastosowaną stawkę VAT
 • kwotę należnego VAT ze wskazaniem zastosowanej waluty
 • datę i kwotę otrzymanych płatności
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed dostawą towarów lub świadczeniem usług
 • w przypadku, gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze
 • w przypadku usług – informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu, natomiast w przypadku towarów – informacje wykorzystywane do określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy
 • wszelkie dowody dotyczące możliwości zwrotów towarów, w tym podstawę opodatkowania i zastosowaną stawkę VAT.

VAT IOSS – deklaracja i ewidencja

W procedurze VAT IOSS składasz deklaracje miesięczne VII-DO: „Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury importu”. Należy je składać do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu za pomocą systemu e-Deklaracje do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Nawet gdy w danym miesiącu nie było sprzedaży, należy składać tak zwane deklaracje zerowe.

Ważne! Termin złożenia deklaracji obowiązuje również w przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy – bramka OSS jest otwarta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zasady dotyczące płatności pozostają niezmienione. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Kwoty wykazane w deklaracji VAT są wyrażane w walucie euro i nie podlegają zaokrągleniu w górę ani w dół. Podatnik lub pośrednik wykazuje i uiszcza dokładną kwotę VAT.

Podatnik lub – w przypadku podatnika reprezentowanego przez pośrednika – pośrednik, musi prowadzić ewidencję transakcji objętych procedurą IOSS. Należy ją przechowywać przez 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano transakcji.

Ewidencja prowadzona przez podatnika lub pośrednika musi zawierać:

 • oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, w którym jest dokonywana dostawa towarów
 • opis i ilość towarów będących przedmiotem dostawy
 • datę dokonania dostawy towarów
 • podstawę opodatkowania ze wskazaniem zastosowanej waluty
 • wszelkie kolejne kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania
 • zastosowaną stawkę VAT
 • kwotę należnego podatku VAT ze wskazaniem zastosowanej waluty
 • datę i kwotę otrzymanych płatności
 • w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte w fakturze
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym rozpoczyna się i kończy wysyłka lub transport towarów do nabywcy
 • wszelkie dowody dotyczące możliwych zwrotów towarów, w tym podstawę opodatkowania i zastosowaną stawkę VAT
 • numer zamówienia lub niepowtarzalny numer transakcji
 • niepowtarzalny numer przesyłki w przypadku, gdy podatnik bezpośrednio uczestniczy w dostarczaniu towarów.

Źródło: gov.pl

Pieniądze plik wektorowy utworzone przez vectorjuice – pl.freepik.com