KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Inne

Polskie firmy, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność, mogą liczyć na wsparcie rządu. Polska otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na zaangażowanie krajowych środków finansowych w różnego rodzaju instrumenty wspierające firmy. Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, to łącznie ok. 35 mld zł na pomoc dla przedsiębiorców. Z tego ok. 13 mld zł trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju, a także Tarcza Antykryzysowa są realnym wsparciem dla polskich przedsiębiorców. Od początku epidemii COVID-19 do polskich firm trafiło już ok. 168 mld zł – z czego ponad 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

„W okolicznościach jakie mamy teraz – druga i trzecia fala pandemii, przed którą ostrzegają nas specjaliści – przygotowaliśmy tarczę dla przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych. Proponowane rozwiązania z jednej strony mają rekompensować koszty, a z drugiej być zastrzykiem finansowym dla najbardziej poszkodowanych” – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców zaakceptowane przez KE

Kryzys gospodarczy wywołany przez epidemię koronawirusa jest największym od lat. W tym trudnym okresie polski rząd wspiera przedsiębiorców. Polska otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na zaangażowanie krajowych środków finansowych w różnego rodzaju instrumenty wspierające firmy. Tarcza Finansowa PFR 2.0 to łącznie 35 mld zł, które trafią do przedsiębiorców.

Program ma zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructwa najbardziej dotkniętych przedsiębiorstw. Z rządowego wsparcia skorzystają branże m.in. z obszaru gastronomii, kultury, sportu i rekreacji oraz targowisk.

Rządowe środki na wsparcie firm

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – kto może otrzymać pomoc?

Firmy zarejestrowane i prowadzące działalność w Polsce, które spełniają następujące kryteria kwalifikowalności:

 • muszą odnotować spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu z okresem od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub  od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
 • nie mają zaległości podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku;
 • prowadziły działalność gospodarczą zarówno na dzień  31 grudnia 2019 r., jak i na dzień stosowania środków (działalność gospodarcza prowadzona w obu powyższych terminach);
 • które w dniu złożenia wniosku nie były w likwidacji, w upadłości, w restrukturyzacji;
 • przedsiębiorcy zarejestrowani na terytorium RP w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oraz
 • mający rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; ponadto rzeczywisty beneficjent  w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe przy zobowiązaniu do przeniesienia swojej rezydencji podatkowej do EOG w ciągu dziewięciu miesięcy od daty przyznania pomocy w ramach środków.

Pomoc dla mikroprzedsiębiorstw

 • Przeznaczona dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz o rocznym obrocie lub sumie bilansowej nie przekraczającej 2 mln EUR.
 • Maksymalna kwota, jaką przedsiębiorca może uzyskać to 36 tys. zł na pracownika.
 • Jeżeli przedsiębiorca otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0, maksymalna kwota dofinansowania otrzymanego z obu Tarcz nie może przekroczyć 72 tys. zł na pracownika.
 • Zaliczka zwrotna będzie musiała zostać zwrócona, jeśli średni poziom zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. nie zostanie utrzymany.

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Przeznaczona dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż PKD o rocznym obrocie nie przekraczającym 50 mln EUR lub sumie bilansowej nie przekraczającej 43 mln EUR.
 • Pomoc w formie zaliczek zwrotnych, które pokryją część niepokrytych kosztów stałych tych przedsiębiorstw, w przypadku których wybuch COVID-19 spowodował zawieszenie lub ograniczenie ich działalności.
 • Pomoc zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które odnotują spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.
 • Pomoc do wysokości 70% niepokrytych kosztów stałych, ale nie więcej niż 3,5 mln zł na przedsiębiorstwo.
 • Kwota pomocy jest dodatkowo ograniczona do 72 tys. zł na pracownika, jeżeli firma otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0. Maksymalna kwota pomocy z obu Tarcz nie może przekroczyć 144 tys. zł na pracownika.

Wsparcie dla 38 branż

Środki mogą być przekazane przedsiębiorcom prowadzącym działalność w 38 branżach z Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 1. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 2. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 3. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 4. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 5. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 6. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
 7. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 8. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zagospodarowania;
 9. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 10. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 11. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 12. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 13. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 14. 74.20.Z Działalność fotograficzna;
 15. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 16. 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 17. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 18. 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 19. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 20. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 21. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 22. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 23. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 24. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 25. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 26. 86.90.D Działalność paramedyczna;
 27. 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 28. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 29. 90.04.Z Prowadzenie obiektów kulturalnych
 30. 91.02.Z Działalność muzeów;
 31. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 32. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 33. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 34. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 35. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;
 36. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 37. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 38. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Tarcza Branżowa, czyli pakiet pomocowy dla firm

Tarcza PFR to niejedyny instrument, który może pomóc polskim firmom. Rząd przygotował także Tarczę Branżową. Tarcza Branżowa to pakiet pomocowy dla blisko 40 branż obecnie najbardziej poszkodowanych skutkami pandemii koronawirusa. Już blisko 19 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski ws. dotacji oferowanych przez Tarczę.

Główne rozwiązania pomocowe z Tarczy Branżowej to:

 • zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże;
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże;
 • dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł,
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące;
 • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln złotych; ustawa przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.

Już od środy 30 grudnia przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w sprawie otrzymania zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz otrzymania jednorazowego świadczenia postojowego.

Rozwiązania tarczy branżowej dotyczą 3 miesięcy. Jeśli będzie to konieczne, w odpowiednim czasie rząd podejmie decyzje o przedłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców. Możliwe będzie też poszerzenie pomocy o kolejne branże.

Wydłużona zostanie też możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocowych. Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, nadal mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego. Mogą to zrobić do 30 czerwca 2021 r.

Tarcza Finansowa i Tarcza Antykryzysowa – jak pomogły przedsiębiorcom w czasie pierwszej fali epidemii?

W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację polskich firm, uruchomiliśmy dodatkowe środki m.in. z Tarczy Antykryzysowej, a także Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Z Tarczy Finansowej PFR 1.0 do przedsiębiorców trafiło ok. 60 mld zł. Dzięki tym środkom ochroniliśmy wiele miejsc pracy. Co najważniejsze, pomoc była błyskawiczna – środki trafiały do firm w ciągu 2 dni.

Tarcza Finansowa PFR to jeden z elementów rządowej pomocy dla przedsiębiorców. W ramach m.in. Tarczy Finansowej oraz Tarczy Antykryzysowej do polskich firm trafiło ok. 168 mld zł, co umożliwiło ocalenie ponad 5 mln miejsc pracy. Dla porównania, rządowe pakiety antykryzysowe z lat 2008 – 2009 wynosiły ok. 9 mld zł.

„Już teraz mamy taki stan gospodarki, który pozwala na odrobinę optymizmu  wchodząc w rok 2021. Nasze programy uruchomimy bardzo szybko po to, żeby ratować miejsca pracy, przedsiębiorców. To nasza dewiza: ratowanie miejsc pracy, przedsiębiorców, żeby oni mogli być gotowi do ekspansji w 2021 roku” – podkreślił szef rządu.

Polska w lepszej sytuacji niż inne kraje członkowskie UE

Prognozy Komisji Europejskiej pokazują, że z obecnego kryzysu Polska ma szansę wyjść lepiej niż większość państw Unii Europejskiej. Prognozy przewidują łagodny spadek PKB na tle pozostałych państw członkowskich UE. Co ważne, w trzecim kwartale 2020 r. nastąpiło wyraźne ożywienie na rynku pracy i zwiększenie aktywności zawodowej. Polska odnotowała drugie najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej.

„Ten rok był wyjątkowo trudny i nieprzyjazny dla środowiska gospodarczego. Zatem to, że udało się utrzymać najniższy poziom zwolnień grupowych i w to miejsce zaproponować setki tysięcy nowych miejsc pracy, jest niezwykle dobrą informacją” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Tarcza Antykryzysowa zatrzymała falę zwolnień grupowych. Firmy zrealizowały najmniej zwolnień od dekady. Polska jest również liderem wzrostu produkcji przemysłowej w UE (dane na wrzesień 2020 r. w porównaniu do 2015 r.).

Źródło: gov.pl