KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Koniec wieloletnich umów o pracę na czas określony
31 lipca 2015
Kodeks pracy

26 czerwca 2015r. został przekazany Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca wprowadza zasadę 33 i 3 ograniczającą nadużywanie przez pracodawców umów na czas określony.

Zasada 33 i 3 narzuca na pracodawcę obowiązek zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony jeżeli łączący strony stosunek pracy będzie trwał ponad 33 miesiące a łączna liczba zawartych umów o pracę przekroczy trzy.

W ustawie zostały również zawarte wyjątki od powyższej zasady. Zasada ta nie będzie miała zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony:
1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.