KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Pakiety medyczne dla pracowników a podatek PIT!
31 maja 2016
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pakiety medyczne a wynagrodzenie pracownika

Pakiety medyczne przekazane pracownikom stanowią nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PDOF). W związku z tym pracodawca ma obowiązek doliczyć wartość takiego świadczenia (część nieodpłatną) do przychodów pracownika ze stosunku pracy, podlegających opodatkowaniu.

Wartość przychodu do opodatkowania oblicza się zgodnie z art. 11 ust. 2b PDOF tj. w wysokości różnicy pomiędzy:

– wartością uzyskanego świadczenia (cena zakupu usługi) a

– odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

W związku z powyższym do wynagrodzenia pracownika należy doliczyć różnicę pomiędzy ceną zakupu pakietu medycznego (w przeliczeniu na jednego pracownika) a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Pakiety medyczne a koszty pracodawcy

Wydatki ponoszone przez pracodawcę na sfinansowanie pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin spełniają przesłanki art. 22 PDOF tj. są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zgodnie z szeregiem interpretacji indywidualnych wydanych przez Izby Skarbowe wydatki poniesione na zakup pakietów medycznych stanowią koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/2/4510-58/15/IŻ „Nie ulega wątpliwości, że wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin są ponoszone w trosce o swoich pracowników i ich rodziny. W istocie wpływa to na zwiększenie motywacji pracowników do pracy, gdyż pakiety wpływają na lojalność wobec pracodawcy i tym samym budują wizerunek pracodawcy jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również o członków rodzin swoich pracowników. To z kolei skutkuje wyższą efektywnością oraz rzutuje na zmniejszenie fluktuacji pracowników”.

Wydatki ponoszone na pakiety medyczne nie podlegają również wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 23 PDOF.

Podsumowując, przedsiębiorca który ponosi wydatki związane z zakupem pakietów medycznych dla pracowników, może zaliczyć do kosztów podatkowych swojej działalności wydatki w części sfinansowanej z własnych środków (środków obrotowych firmy).