KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Konfederacja Lewiatan apeluje do ministerstwa finansów o szybkie wydanie interpretacji ogólnej dotyczącej podatku od sprzedaży detalicznej. Wzbudza on nadal wiele wątpliwości, np. czy jest zgodny z dyrektywą VAT. Ich rozstrzygnięcie jest ważne dla przedsiębiorców.

Pojawiają się wątpliwości co do zgodności przepisów ustawy z dyrektywą VAT, ze względu na dużą zbieżność cech tego podatku z podatkiem od wartości dodanej. Wprawdzie ustawa określa wprost w art. 5, iż przedmiotem opodatkowania jest przychód – co by wskazywać mogło, że podatek ten jest formą podatku dochodowego lub podatku od obrotu nie będącym podatkiem od wartości dodanej – jednakże z dalszych przepisów, w tym z art. 6 ust. 2 i ust. 3 należy wywnioskować, iż podstawą opodatkowania jest „sprzedaż” w rozumieniu przepisów o VAT, co z kolei oznacza podwójne opodatkowanie tego samego zdarzenia – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Nie ma przy tym znaczenia, iż nie każdy „obrót” VAT (czynność podlegająca VAT) jest opodatkowany podatkiem od sprzedaży detalicznej, gdyż można to uznać za formę zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania, która również występuje w podatku VAT. Wskazanie w ustawie, jak i wprost – w rozporządzeniu oraz deklaracji podatku – iż podatek wylicza się od podstawy, którą stanowi obrót zaewidencjonowany przy pomocy kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku VAT – oznacza, iż opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży podlegają te same czynności, co w przypadku opodatkowania podatkiem VAT.

Zatem przedmiotem opodatkowania jest przychód, a przychodem jest obrót, którym jest kwota sprzedaży zaewidencjonowana przy pomocy kas rejestrujących zgodnie z przepisami o podatku VAT. Oznacza to, iż przedmiotem opodatkowania, de facto, jest sprzedaż towarów zgodnie z ustawą o podatku VAT.

Do takich samych wniosków prowadzi analiza definicji podstawy opodatkowania. Przyjęcie za ustawą o VAT tych samych czynności opodatkowanych oznacza de facto przyjęcie również takich samych cech konstrukcyjnych tego podatku:

– podstawy opodatkowania
– momentu powstania obowiązku podatkowego.
– przedmiotu opodatkowania.

Tożsamość tak istotnych cech może prowadzić do uznania, iż podatek od sprzedaży jest formą podatku od towarów i usług, co nie jest zgodne z dyrektywą VAT.

Drugim problemem jest wykorzystanie w ustawie pojęcia przychodu znanego z innych ustaw i nadanie mu innego znaczenia oraz niespójne (nieprawidłowe) zdefiniowanie przedmiotu i podstawy opodatkowania.

Zdaniem ekspertów Rady Podatkowej takie niespójności, wręcz sprzeczności, stanowią bardzo istotne przeszkody we właściwym stosowaniu przepisów przez przedsiębiorców. Warto podkreślić, że za wszelkie nieprawidłowości to oni ponoszą odpowiedzialność osobistą – karną i majątkową.

Ponadto definicje przychodu i sprzedaży detalicznej w połączeniu z definicją konsumenta nakładają na podatnika obowiązek ustalenia, czy przychód z określonej sprzedaży podlega opodatkowaniu, czy też nie. W konsekwencji, aby uznać czy klient jest konsumentem, a co za tym idzie, czy dana sprzedaż jest sprzedażą detaliczną w rozumieniu ustawy, należy uzyskać dane osobowe klienta i zweryfikować (np. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy też w Krajowym Rejestrze Sądowym), czy ten prowadzi działalność gospodarczą, ewentualnie uzyskać od klienta oświadczenie w tym zakresie (którego nieprawdziwość będzie rodziła skutki uszczuplenia przez podatnika podatku). Wyjaśnienia wymaga sposób w jaki sprzedawca zobowiązany jest ustalić, czy sprzedaż dokonywana jest na rzecz konsumenta.

Wątpliwości budzi także, czy w sytuacji kiedy w danym miesiącu następuje sprzedaż towaru, za którą płatność nastąpi w kolejnych miesiącach, podatnik powinien opodatkować ją miesiącu sprzedaży, czy otrzymania należnej kwoty. Nie wiadomo czy niestandardowe rozliczenie należności, np. w postaci potrącenia z przyszłych należności także należy uznać za „otrzymanie kwoty”?

Wyjaśnienia wymaga także stosowanie przypisów ustawy do sprzedaży na raty w odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przed dniem jej wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z zasadą demokratycznego państwa prawnego przepisy podatkowe powinny być jednoznaczne i nie pozostawiać miejsca żadnym wątpliwościom interpretacyjnym.

Źródło: Konfederacja Lewiatan