KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Co to jest FATCA? Ministerstwo Finansów wyjaśnia.
15 listopada 2016
Inne

Oświadczenia FATCA służą określeniu, czy posiadacz rachunku finansowego jest rezydentem Stanów Zjednoczonych. Składają je osoby fizyczne i prawne, które posiadają rachunki finansowe otwarte po 30 czerwca 2014 r. Wynika to z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA . Ustawa nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz przekazania informacji o nich ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

W dalszej kolejności informacje te zostaną przekazane administracji skarbowej Stanów Zjednoczonych (Internal Revenue Service). Ich gromadzenie przez instytucje finansowe podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przekazywane informacje są również objęte tajemnicą skarbową.

Kogo dotyczą oświadczenia FATCA

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA dotyczy osób fizycznych i prawnych posiadających rachunki finansowe otwarte po dniu 30 czerwca 2014 r. O trybie wywiązania się z obowiązku decyduje moment otwarcia rachunku finansowego.

Oświadczenia dla rachunków finansowych otwartych:

  • pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. (tzw. okres przejściowy) są składane na żądanie instytucji finansowej w terminie do 30 listopada 2016 r., przy czym z takim żądaniem instytucja powinna wystąpić w terminie do 30 marca 2016 r.;
  • po 30 listopada 2015 r. są składane na bieżąco w ramach procedury otwarcia rachunku finansowego.

Niezłożenie oświadczenia o statusie podatkowym posiadacza rachunku finansowego otwartego w okresie przejściowym w terminie do 30 listopada 2016r. spowoduje czasową blokadę rachunku finansowego przez instytucję finansową. Nastąpi to w terminie 3 dni roboczych, o czym posiadacz rachunku zostanie niezwłocznie poinformowany. Odblokowanie rachunku nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez instytucję finansową wymaganego oświadczenia.

Kto nie składa oświadczeń

Z obowiązku identyfikacji, a więc i składania oświadczeń, wyłączono liczne rachunki o tzw. niskim ryzyku bycia wykorzystanym do uchylenia się od opodatkowania. Należą do nich:

  • rachunki depozytowe oraz pieniężne umowy ubezpieczenia posiadane przez osobę fizyczną, których saldo albo wartość nie przekracza na dzień 1 grudnia 2015 r. 50 000 USD oraz
  • rachunki kart kredytowych lub rachunki kredytów odnawialnych posiadane przez inny niż osoba fizyczna podmiot, jeżeli instytucja finansowa prowadząca te rachunki wdrożyła zasady i procedury, które zapobiega przekroczeniu wartości kredytu dostępnego dla posiadacza rachunku ponad kwotę 50 000 USD.

Osobną kategorię rachunków finansowych, co do których nie istnieje obowiązek składania oświadczeń, stanowią rachunki otwarte przed 1 lipca 2014 r. Ich identyfikacja nastąpi w oparciu o informacje, którymi dysponują instytucje finansowe. Jedynie w przypadku wątpliwości co do statusu podatkowego posiadaczy takich rachunków instytucja finansowa może wnioskować o złożenie dodatkowych dokumentów poświadczających miejsce rezydencji, np. certyfikatu rezydencji.

Do czego służy FATCA

Ustawodawstwo FATCA jest jednym z elementów automatycznej wymiany informacji, która jest ważnym narzędziem przeciwdziałania transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania. Mechanizm ten został opracowany w odpowiedzi na zdiagnozowane w poszczególnych państwach, także w Polsce, negatywne oddziaływanie tych zjawisk na krajowe wpływy podatkowe oraz pilną potrzebę zwiększenia skuteczności i efektywności poboru podatków na szczeblu międzynarodowym. W procedurze tej do ministra właściwego do spraw finansów publicznych zostaną przekazane wyłącznie informacje o rachunkach zidentyfikowanych jako znajdujące się w posiadaniu rezydentów Stanów Zjednoczonych. Przekazaniu i wymianie ze Stanami Zjednoczonymi nie będą podlegały informacje dotyczące rachunków posiadanych przez podmioty mające wyłącznie polską rezydencję podatkową. Na zasadzie wzajemności polska administracja podatkowa otrzyma informacje o rachunkach posiadanych przez polskich rezydentów w amerykańskich instytucjach finansowych.

Źródło: MF