KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Kto może zostać małym podatnikiem w 2016 roku?
2 listopada 2015
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Małym podatnikiem w 2016 roku będzie mógł być podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2015 roku kwoty 1.200.000 euro. Przy czym powyższą kwotę euro należy przeliczyć na złote według średniego kursu NBP po kursie z dnia 1 października 2015 roku, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Kurs euro w dniu 1 października 2015 roku wyniósł 4,2437 zł. W związku z powyższym status małego podatnika w 2016 roku będzie posiadał podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwota podatku) nie przekroczy w 2015 roku kwoty 5.092.000 zł.

Inaczej sytuacja wygląda dla podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług wymieniony powyżej podatnik utrzyma status małego podatnika  jeżeli kwota uzyskanych prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2015 roku 191.000 zł (45.000 euro).

Posiadanie statusu małego podatnika niesie ze sobą pewne przywileje, m.in.:

1. Mały podatnik może wybrać kasową metodę rozliczeń z podatku VAT.

W metodzie tej obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez podatnika dostaw towarów i świadczenia usług powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty jeżeli odbiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 Ustawy lub z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innego podmiotu niż podatnik, o którym mowa w art. 15 Ustawy.

2. Mały podatnik może wybrać kwartalne rozliczenie z podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Podatnik posiadający status małego podatnika może skorzystać z kwartalnej metody naliczania oraz wpłacania podatku VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy. Wpłat tych dokonuje się cztery razy w roku tj. do 20 dnia miesiąca następującego po każdym dla zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale dla podatku VAT.

3. Mały podatnik może skorzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Mały podatnik może dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Łączna wartość powyższych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 212.000 zł (50.000 euro).

Źródło: własne