KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dnia 30.07.2016r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Ustawa ma na celu stworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych sprzyjających aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych w Polsce. Wprowadzane ustawą rozwiązania mają przełożyć się na rozwój przemysłu stoczniowego, a tym samym na rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym oraz wzrost zatrudnienia i zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Mają również zapewnić konkurencyjne zasady funkcjonowania przemysłu krajowego w warunkach ostrej i nierównej konkurencji na rynkach międzynarodowych.

Osiągnięcie powyższych celów mają zapewnić wprowadzane przedmiotową ustawą udogodnienia dla przedsiębiorców:

  • wprowadzenie zryczałtowanego podatku w zakresie budowy statku lub przebudowy statku,
  • szersze zastosowanie zerowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) na produkty przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
  • objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i komplementarna oraz
  • dokonanie korekty zasad dotyczących możliwości korzystania przez branżę produkcji okrętowej ze środków z Unii Europejskiej (kredytu technologicznego i premii technologicznej).

Ustawa przewiduje możliwość wyboru przez przedsiębiorcę okrętowego między opodatkowaniem budowy i przebudowy statków podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1%. Wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem nastąpi przez złożenie organowi podatkowemu oświadczenia o wyborze takiego opodatkowania. W przypadku złożenia oświadczenia, zmiana formy opodatkowania możliwa będzie nie wcześniej niż po upływie 3 lat.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Źródło: www.prezydent.pl