KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Urlop ojcowski od 2016r.
28 października 2015
Świadczenia rodzinne

Dnia 2 stycznia 2016r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy Kodeks pracy wprowadzona ustawą z dnia 24 lipca 2015r. (dalej: Ustawa). Nowelizacja ta poza szeregiem innych zmian wprowadza zmiany korzystne dla pracowników – ojców.

Urlop ojcowski jest to urlop, niezależny od uprawnień macierzyńskich matki dziecka, udzielany ojcu dziecka po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym urlop ojcowski udzielany jest jednorazowo, w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy od stycznia 2016r. urlop ojcowski dalej zachowa swój samodzielny charakter i będzie udzielany, tak jak jest dotychczas, w wymiarze 2 tygodni. Od 2016r. ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego jednorazowo lub w dwóch częściach, z których żadna nie będzie mogła być krótsza niż tydzień. Nowelizacja Ustawy wydłuża również termin możliwości skorzystania z urlopu ojcowskiego tj. nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.

Urlop ojcowski nie jest obligatoryjny, jest uprawnieniem ojca dziecka, z którego ojciec, jeżeli nie chce nie ma obowiązku korzystać.

W celu otrzymania urlopu ojcowskiego zainteresowany ojciec dziecka jest zobowiązany złożyć swojemu pracodawcy pisemny wniosek o udzielnie urlopu ojcowskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku pracownik-ojciec powinien również dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

W celu ułatwienia w korzystaniu z przywilejów rodzicielskich w „Strefie klienta” dostępne są wnioski związane z macierzyństwem i rodzicielstwem.