KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Świadczenie rodzicielskie czyli nowe „becikowe”
13 sierpnia 2015
Świadczenia rodzinne

5 Sierpnia 2015r. zakończył się proces legislacyjny Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ostatniego dnia swojej kadencji Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę, która po blisko pięciomiesięcznym vacatio legis wejdzie w życie 1 stycznia 2016r.

Dla kogo nowe świadczenie?

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które dotychczas nie mogły skorzystać z zasiłku macierzyńskiego. Od 2016r. osoby niezgłoszone do ubezpieczenia chorobowego np. studenci, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby bezrobotne będą mogły otrzymać bezzwrotną pomoc od Państwa w wysokości 1000zł miesięcznie na dziecko.

Nowe świadczenie dla rodzin wychowujących dzieci będzie przysługiwać rodzicom lub opiekunom w przypadku:

  1. urodzenia się dziecka,
  2. przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,
  3. przyjęcia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Okres, za który przysługuje świadczenie

Podobnie jak w przypadku otrzymywania zasiłku macierzyńskiego długość świadczenia rodzicielskiego uzależniona będzie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu,  liczby dzieci przysposobionych lub liczby dzieci, które zostały objęte opieką.

Zgodnie z Ustawą minimalny okres, za który rodzice otrzymają świadczenie wynosi 52 tygodnie i dotyczy:

– urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

– przysposobienia jednego dziecka,

– objęcia opieką jednego dziecka.

Natomiast maksymalny okres, za który rodzice otrzymają świadczenie wynosi 71 tygodni i dotyczy:

– urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,

– przysposobienia pięciorga i więcej dzieci,

– objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Należy pamiętać, że osobie, która jest uprawiona do świadczenia rodzicielskiego przysługuje w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci oraz jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowaniem tego samego dziecka.

 

Komu świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie nie będzie przysługiwać jeżeli:

– co najmniej jeden z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński,

– dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej,

– rodzic lub opiekun, który otrzymał świadczenie podejmie się pracy zarobkowej, która uniemożliwi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,

– drugi rodzic lub opiekun korzysta z wcześniej ustalonego świadczenia rodzicielskiego w związku w wychowywaniem tego samego dziecka,

– co najmniej jeden z rodziców otrzymuje świadczenie o podobnych charakterze do świadczenia rodzicielskiego poza granicami Polski.

Nowe świadczenie rodzicielskie z pewnością ułatwi świeżo upieczonym rodzicom pierwszy rok sprawowania opieki nad dzieckiem, ale czy wpłynie na wzrost urodzeń? Zachęcam do komentowania.