KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Już jutro, dnia 19 lipca 2018r., zacznie obowiązywać w nowym brzmieniu art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który rozszerza katalog przychodów uzyskiwanych przez autorów z tytułu których będzie można zastosować 50%, autorskie koszty uzyskania przychodu.

Od dnia jutrzejszego art. 22 ust. 9b otrzyma brzmienie:

“Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu (koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu):

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

3) produkcji audialnej i audiowizualnej;

4) działalności publicystycznej;

5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

6) działalności konserwatorskiej;

7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;

8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.”

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona poprzez nowelizacje ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2018r.

W związku w tym iż przepisy zostają wprowadzone z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018r. to do wynagrodzeń autorskich, które zostały już zapłacone w 2018r., można wstecznie zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu i skorygować wpłaty na podatek dochodowy PIT-4, które został dokonane w zawyżonej wysokości. Oczywiście korekta, o której wspominam, dotyczy tylko kosztów autorskich, które od dnia 01 stycznia do chwili obecnej nie mogły korzystać z podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodów a wraz z jutrzejszą nowelizacją stosowanie podwyższonych kosztów w zakresie uzyskiwanych dochodów będzie możliwa.

Autor: Aleksandra Sowizdrzał
Designed by Freepik